Höstmöte: Måndagen den 14 november kl 19 00 på Säröhus

 Höstmöte Särö Golf Club 

Särö Golf Clubs Höstmöte 2022

Datum & tid: Måndagen den 14 november kl 19 00
Plats: Säröhus
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 oktober

Preliminär föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan
och budget för det kommande verksamhetsåret
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter för kommande
verksamhetsår
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Övriga frågor

Styrelsen

Kommentarer